اهدای رنگ های ساختمانی مدرسه ولایت فقیه

تامین رنگ های مورد نیاز از طریق یکی از خیرین آشنا با گروه خیریه نیکان صورت گرفت. ضمن ارائه میزان رنگ ها و مصالح مورد نیاز همه اقلام تهیه و برای مدرسه ارسال گردید.