تجهیز کتابخانه مدرسه 17 شهریور

ضمن تکمیل قفسه های کتابخانه و فهرست نویسی و جمع آوری کتب خریداری شده با هماهنگی انجام شده با مدرسه روز دوشنبه بعد از ظهر برای نصب و تحویل به مدرسه مذکور، گروهی از دانش آموزان منتخب اعزام شدند.